Friday, May 11, 2012

Huling Hapunan (Tinapay ng Buhay ) - Lyrics
I
ITO ANG TINAPAY NG BUHAY
KUNIN MO AT IBAHAGI
ITO ANG TINAPAY NG BUHAY
KANIN MO’T MAKI-ISA

(CHORUS)
YAN ANG KATAWANG IBINAYUBAY
UPANG IKAW AY MABUHAY
YAN ANG KATAWANG NAGHIRAP
UPANG IYONG KAMTAN
ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN.

II

ITO ANG SARO NG BAGONG TIPAN
INUMIN MO’T MAKIBAHAGI
ITO ANG SARO NG BAGONG TIPAN
INUMIN MO’T MAKI-ISA.

(CHORUS)

YAN ANG DUGONG DUMANAK
UPANG IKAW AY LUMINIS
YAN ANG DUGO NI KRISTO
NA PARA SA IYO, DOON SA KALBARYO AY TUMIGIS.

III

ITO ANG TINAPAY NG BUHAY
ITO ANG SARO NG BAGONG TIPAN
IYAN ANG KATAWANG NABAYUBAY
YAN ANG DUGONG ITINIGIS

ITO ANG AKING PATUNAY
AKO’Y KASAMA NIYANG NAMATAY
ITO ANG AKING IPAHAHAYAG
NA MAGBABALIK SI HESUS NA BUHAY.

For the chords, click here